Regulamin 2009

4. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY O ŁODZI
"THE BIG BOAT OF HUMOUR" - "WIELKA ŁÓDŹ HUMORU"

W języku polskim słowo ŁÓDŹ oznacza pojazd żaglowy, wiosłowy lub motorowy, służący do pokonywania przestrzeni wodnych. Niemal na całym świecie ma symboliczne konotacje:

  • jest alegorią ludzkiego losu w jednostkowym i zbiorowym wymiarze
  • kojarzy się z odwagą, gdy wyobrażamy sobie żeglarzy wyruszających na wzburzone oceany
  • jest znakiem ludzkiej tęsknoty do przygody i odmiany życia.

Jest także nazwą drugiego co do wielkości miasta w Polsce, miasta śródlądowego bez dostępu do żeglownych akwenów czy rzek. Imię naszej metropolii, mamy nadzieję, okaże się inspiracją dla rysowników, zwłaszcza tych o zacięciu satyrycznym. Zatem podejmijcie temat z rozmachem, humorem, może z odrobiną poezji... Wyjaśnienie to, niezbędne dla obcokrajowców, kierujemy także do Polaków, którym potoczne używanie nazwy miasta zatarło być może ostrość jej paradoksu.

Po raz czwarty WIELKA ŁÓDŹ HUMORU zaprasza wszystkich rysowników, którzy chcieliby zmierzyć się z tematem Łodzi, ale także tematem miasta, technicznego kolosa, który wymaga unowocześnień i przebudowy. A przebudowa, jak wiadomo, rodzi poczucie dyskomfortu mieszkańców, pobudza nostalgię za miastem w dawnym, może przyjaźniejszym człowiekowi kształtem miasta, napawa nadzieją na powstanie nowoczesnego, idealnego miasta przyszłości.

MIASTO W PRZEBUDOWIE

Jak działa na wyobraźnię powyższy temat czwartej edycji "The Big Boat of Humour", mamy nadzieję zobaczyć na wystawie pokonkursowej.

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest:

  • stworzenie galerii prac plastycznych, możliwych do wykorzystania w akcjach promocyjnych miasta przez użycie w drukach i organizowanych wystawach.
  • propagowanie miasta, zmiana tradycyjnego postrzegania Łodzi, przełamanie stereotypowego obrazu miasta.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć może w nim każdy, kto w regulaminowym terminie nadeśle na adres organizatorów prace wraz z kartą zgłoszenia. Konkurs jest imprezą międzynarodową.

3. Temat 4. edycji konkursu THE BIG BOAT OF HUMOUR brzmi: "MIASTO W PRZEBUDOWIE" oraz tradycyjnie "ŁÓDŹ".

4. W konkursie biorą udział prace oryginalne, wykonane w dowolnej technice rysunkowej, graficznej (w tym także komputerowej) i malarskiej, wielkości nie przekraczającej formatu A3 (297x420 mm). Za oryginał prac graficznych jury uznaje odbitki nakładu autorskiego, opisane i sygnowane przez autora. Jury nie będzie klasyfikować foto- i kserokopii prac, skanowanych prac do wydruków komputerowych i innego rodzaju powieleń w technikach druku wielkonakładowego, np. offsetu, będących reprodukcjami prac. Także prace wcześniej publikowane, zgłaszane do innych konkursów, oraz prace, do których prawa nie są w posiadaniu autorów będą wykluczone z klasyfikacji.

5. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 prac. Prace powinny być nie oprawione, opatrzone na odwrocie nazwiskiem i imieniem autora oraz ewentualnie tytułem. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, orz zgodą na publikowanie danych osobowych autora w niej zawartych, oraz płytę CD z zapisanymi elektronicznie pracami konkursowymi (w formacie TIFF, rozdzielczości 300 dpi, przy podstawie 15 cm) co jest warunkiem umieszczenia ich w katalogu.

6. Prace należy przesyłać na adres Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź w terminie do 30 kwietnia 2009 z dopiskiem "The Big Boat Of Humour 2009"

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas przesyłki. Od momentu wpłynięcia na ręce organizatora przez okres wystawy i do czasu zwrotu prac autorom, będą one ubezpieczone.

8. Jury powołane przez organizatora w maju 2009 roku zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową i przyzna Grand Prix konkursu.

9. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2009 roku podczas Święta Łodzi.

10. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną zaproszeni na jej uroczyste otwarcie i otrzymają katalog. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów związanych z przybyciem i pobytem w Łodzi. Organizatorzy przewidują wystawę prac konkursowych oryginalnych oraz wystawę wydruków (na podstawie załączonych płyt CD) na ulicy Piotrkowskiej w centralnym punkcie miasta.

11. Prace nie zakwalifikowane na wystawę, a także prace z wystawy pokonkursowej powinny być odebrane od organizatorów lub będą odesłane autorom na ich koszt.

NAGRODY

1. Prace będzie oceniać Jury Konkursu złożone z profesjonalnych twórców, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Organizatorów konkursu.

2. Jury przyzna nagrodę regulaminową Grand Prix konkursu w wysokości 10.000 złotych, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Łodzi. Nagroda jest niepodzielna. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody. Wówczas przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu, podwyższając wygraną przez kumulację. Decyzje Jury są ostateczne, nie podlegają apelacji. Praca (lub prace jednego autora) uhonorowane nagrodą regulaminową stają się wraz z prawami własnością fundatora.

3. Organizatorzy dopuszczają możliwość nagród pozaregulaminowych, sponsorowanych. Prace nagrodzone przez sponsorów przechodzą na własność fundatora wraz z prawami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłanie prac na konkurs wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wystawie (lub cyklu wystaw) pokonkursowej, nieodpłatnym reprodukowaniem prac we wszelkich mediach i technikach w zakresie związanym z promowaniem Konkursu i wystawy. Oznacza także wyrażenie zgody na niekomercyjne powielanie prac dla potrzeb akcji charytatywnych organizowanych w Łodzi i na terenie województwa przez władze miasta lub sponsorów Konkursu THE BIG BOAT OF HUMOUR 2009 przez okres roku od daty otwarcia wystawy pokonkursowej.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem postanowień niniejszego regulaminu.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Regulamin (pdf, 33,7 kB)

Karta zgłoszeniowa (pdf, 81,5 kB)