Regulamin 2011


"THE BIG BOAT OF HUMOUR 2011"

W języku polskim słowo ŁÓDŹ oznacza pojazd żaglowy, wiosłowy lub motorowy, służący do pokonywania przestrzeni wodnych. Niemal na całym świecie ma symboliczne konotacje:

 • jest alegorią ludzkiego losu w jednostkowym i zbiorowym wymiarze,
 • kojarzy się z odwagą, gdy wyobrażamy sobie żeglarzy wyruszających na wzburzone oceany,
 • jest znakiem ludzkiej tęsknoty do przygody i odmiany życia...

Jest także nazwą drugiego co do wielkości miasta w Polsce, miasta śródlądowego bez dostępu do żeglownych akwenów czy rzek. Imię naszej metropolii, mamy nadzieję, okaże się inspiracją dla rysowników, zwłaszcza tych o zacięciu satyrycznym. Zatem podejmijcie temat z rozmachem, humorem, może z odrobiną poezji… Wyjaśnienie to, niezbędne dla obcokrajowców, kierujemy także do Polaków, którym potoczne używanie nazwy miasta zatarło być może ostrość jej paradoksu.

Zurbanizowana przestrzeń na powierzchni ziemi jest już tak zatłoczona, że dla nowych pomysłów na aktywność mieszkańców czy kreatywność magistratów nie ma miejsca. Coraz więcej funkcji miasto sprowadza pod ziemię: transport i parkingi, handel, rekreację... ten ruch w głąb ziemi przewidują prognozy rozwoju miast. Zanim jednak te plany zostaną zrealizowane, już dzisiaj miasta na całym świecie spychają wielu swoich mieszkańców do podziemi, w sensie dosłownym i alegorycznym. Stąd inspiracja tematu tegorocznej, VI edycji naszego konkursu: MIASTO SCHODZI DO PODZIEMIA. Dobrowolnie, lub nie...

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest:
  • stworzenie galerii prac plastycznych, możliwych do wykorzystania w akcjach promocyjnych miasta przez użycie w drukach i organizowanych wystawach.
  • propagowanie miasta, zmiana tradycyjnego postrzegania Łodzi, przełamanie stereotypowego obrazu miasta.

 2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć może w nim każdy, kto w regulaminowym terminie nadeśle na adres organizatorów prace wraz z kartą zgłoszenia. Konkurs jest imprezą międzynarodową.
 3. Temat VI edycji konkursu The Big Boat of Humour brzmi:

  MIASTO SCHODZI DO PODZIEMIA

  oraz tradycyjnie - ŁÓDŹ.
 4. W konkursie biorą udział prace oryginalne, wykonane w dowolnej technice rysunkowej, graficznej (w tym także komputerowej) i malarskiej, wielkości nie przekraczającej formatu A3 (297x420 mm). Za oryginał prac graficznych jury uznaje odbitki nakładu autorskiego, opisane i sygnowane przez autora. Jury nie będzie klasyfikować foto- i kserokopii prac, skanowanych prac do wydruków komputerowych i innego rodzaju powieleń w technikach druku wielkonakładowego, np. offsetu, będących reprodukcjami prac. Także prace wcześniej publikowane, zgłaszane do innych konkursów, oraz prace, do których prawa nie są w posiadaniu autorów będą wykluczone z klasyfikacji.
 5. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 prac. Prace powinny być nie oprawione, opatrzone na odwrocie nazwiskiem i imieniem autora oraz ewentualnie tytułem. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, orz zgodą na publikowanie danych osobowych autora w niej zawartych, oraz płytę CD z zapisanymi elektronicznie pracami konkursowymi (w formacie TIFF lub JPG, rozdzielczości 300dpi, przy podstawie 15cm) co jest warunkiem umieszczenia ich w katalogu.
 6. Prace należy przesyłać na adres Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź w terminie do 31 sierpnia 2011.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas przesyłki. Od momentu wpłynięcia na ręce organizatora przez okres wystawy i do czasu zwrotu prac autorom, będą one ubezpieczone.
 8. Jury zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową i przyzna Grand Prix konkursu we wrześniu 2011 roku.
 9. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 października 2011 roku podczas 22. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.
 10. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną zaproszeni na jej uroczyste otwarcie i otrzymają katalog. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów związanych z przybyciem i pobytem w Łodzi.
 11. Prace nie zakwalifikowane na wystawę, a także prace z wystawy pokonkursowej powinny być odebrane od organizatorów w terminie do 31.12.2011 lub będą odesłane autorom na ich koszt.

NAGRODY

 1. Prace będzie oceniać Jury Konkursu złożone z profesjonalnych twórców, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Organizatorów konkursu.
 2. Jury przyzna nagrodę regulaminową Grand Prix konkursu w wysokości 10.000 złotych, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Łodzi. Nagroda jest niepodzielna. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody. Wówczas przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu, podwyższając wygraną przez kumulację. Decyzje Jury są ostateczne, nie podlegają apelacji. Praca (lub prace jednego autora) uhonorowane nagrodą regulaminową stają się wraz z prawami własnością fundatora.
 3. Organizatorzy dopuszczają możliwość nagród pozaregulaminowych, sponsorowanych. Prace nagrodzone przez sponsorów przechodzą na własność fundatora wraz z prawami.

OŚWIADCZENIE AUTORA

 1. Autor, zwany dalej Wykonawcą, oświadcza, że opracowania wykonane w ramach uczestnictwa w konkursie, czyli w ramach realizacji przedmiotu umowy, stanowić będą przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych wykonawcy.
 2. Wykonawca przenosi na Miasto, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wykonanymi przez niego w związku z realizacją umowy opracowaniami, w tym w szczególności raportami, badaniami, hasłami, harmonogramami itd. Przeniesienie autorskich praw majątkowych upoważnia Zamawiającego do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji: przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej, publiczne wykonywanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowania w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikacji i rozpowszechnianie w całości lub w części.
 3. Wykonawca przenosi na Miasto własność nośników, na których przekazane zostaną utwory.
 4. Prawa wynikające z ust. 2 nabyte zostały, lub nabyte zostaną, w sposób prawidłowy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich mogących wynikać z tytułu eksploatacji utworów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadesłanie prac na konkurs wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wystawie (lub cyklu wystaw) pokonkursowej, nieodpłatnym reprodukowaniem prac we wszelkich mediach i technikach w zakresie związanym z promowaniem Konkursu i wystawy. Prace bez podpisanego przez autora formularza zgłoszeniowego nie będą dopuszczone do konkursu.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem postanowień niniejszego regulaminu.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Regulamin (pdf, 115 kB)

Karta zgłoszeniowa (pdf, 255 kB)