Regulamin 2006

W języku polskim słowo ŁÓDZ oznacza pojazd żaglowy, wiosłowy lub motorowy, służący do pokonywania przestrzeni wodnych. Niemal na całym świecie ma symboliczne konotacje:

  • jest alegoria ludzkiego losu w jednostkowym i zbiorowym wymiarze,
  • kojarzy się z odwaga, gdy wyobrażamy sobie żeglarzy wyruszających na wzburzone oceany,
  • jest znakiem ludzkiej tęsknoty do przygody i odmiany życia...

Jest także nazwa drugiego co do wielkości miasta w Polsce, miasta śródlądowego bez dostępu do żeglownych akwenów czy rzek. Imię naszej metropolii, mamy nadzieje, okaże się inspiracja dla rysowników, zwłaszcza tych o zacięciu satyrycznym. Zatem podejmijcie temat z rozmachem, humorem, może z odrobina poezji... Wyjaśnienie to, niezbędne dla obcokrajowców, kierujemy także do Polaków, którym potoczne używanie nazwy miasta zatarło być może ostrość jej paradoksu.

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

1. Celem konkursu jest:

  • stworzenie galerii prac plastycznych, możliwych do wykorzystania w akcjach promocyjnych miasta przez użycie w drukach i organizowanych wystawach.
  • propagowanie miasta, zmiana tradycyjnego postrzegania Łodzi, przełamanie stereotypowego obrazu miasta.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć może w nim każdy, kto w regulaminowym terminie nadeśle na adres organizatorów prace wraz z karta zgłoszenia. Konkurs jest impreza międzynarodowa.

3. Przedmiotem konkursu jest ŁÓDZ - wszelkie interpretacje tematu, z naciskiem na wskazany we wprowadzeniu do regulaminu paradoksalny związek nazw statku i śródlądowego miasta bez dostępu do żeglownych akwenów czy rzek.

4. W konkursie biorą udział prace oryginalne, wykonane w dowolnej technice rysunkowej, graficznej (w tym także komputerowej) i malarskiej, wielkości nie przekraczającej formatu A3 (297 x 420 mm). Za oryginał prac graficznych jury uznaje odbitki nakładu autorskiego, opisane i sygnowane przez autora. Jury nie będzie klasyfikować foto- i kserokopii prac, skanowanych prac do wydruków komputerowych i innego rodzaju powieleń w technikach druku wielkonakładowego, np. offsetu, będących reprodukcjami prac. Także prace wcześniej publikowane, zgłaszane do innych konkursów, oraz prace, do których prawa nie są w posiadaniu autorów będą wykluczone z klasyfikacji.

5. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 prac. Prace powinny być nie oprawione, opatrzone na odwrocie nazwiskiem i imieniem autora oraz ewentualnie tytułem. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, oraz zgodą na publikowanie danych osobowych autora w niej zawartych, oraz płytę CD z zapisanymi elektronicznie pracami konkursowymi (w formacie TIFF, rozdzielczości 300 dpi, przy podstawie 15 cm) co jest warunkiem umieszczenia ich w katalogu.

6. Prace należy przesyłać na adres Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź w terminie do 30 kwietnia 2006

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas przesyłki. Od momentu wpłynięcia na ręce organizatora przez okres wystawy i do czasu zwrotu prac autorom, będą one ubezpieczone.

8. Jury zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową i przyzna Grand Prix konkursu w dniu 05.05.2006.

9. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.05.2006 w siedzibie Biura Promocji i Turystyki i Współpracy z Zagranica Urzędu Miasta Łodzi, ulica Piotrkowska 87, o godz. 12.00.

10. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną zaproszeni na jej uroczyste otwarcie i otrzymają katalog. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów związanych z przybyciem i pobytem w Łodzi. Organizatorzy przewidują wystawę prac konkursowych oryginalnych w gmachu ŁDK oraz wystawę wydruków (na podstawie załączonych płyt CD) na ulicy Piotrkowskiej w centralnym punkcie miasta.

11. Prace nie zakwalifikowane na wystawę, a także prace z wystawy pokonkursowej powinny być odebrane od organizatorów w terminie do 20.06.2006 lub będą odesłane autorom na ich koszt.

NAGRODY

1. Prace będzie oceniać Jury Konkursu złożone z profesjonalnych twórców, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Organizatorów konkursu.

2. Jury przyzna nagrodę regulaminowa Grand Prix konkursu w wysokości 10.000 złotych, ufundowana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Nagroda jest niepodzielna. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody. Wówczas przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu, podwyższając wygrana przez kumulacje. Decyzje Jury są ostateczne, nie podlegają apelacji. Praca (lub prace jednego autora) uhonorowane nagroda regulaminowa staja się wraz z prawami własnością fundatora.

3. Organizatorzy dopuszczają możliwość nagród pozaregulaminowych, sponsorowanych. Prace nagrodzone przez sponsorów przechodzą na własność fundatora wraz z prawami.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Nadesłanie prac na konkurs wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wystawie (lub cyklu wystaw) pokonkursowej, nieodpłatnym reprodukowaniem prac we wszelkich mediach i technikach w zakresie związanym z promowaniem Konkursu i wystawy.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem postanowień niniejszego regulaminu.